Acronym / code: 45003
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Ovaj projekat okuplja više institucija iz Srbije koje se bave materijalima, eksprimentalnom i teorijskom fizikom, računarskom tehnikom, kao i primenjenim istraživanjima iz ovih oblasti. Naša istraživanja će biti fokusirana na sintezu, eksperimentalna i teorijska istraživanja optoelektronskih nanodimenzionih materijala i struktura, sa jasnim usmerenjem ka aplikaciji. Mi planiramo da kombinujemo istraživanja koja se sprovode u ovim institucijama, sa ciljem da dobijemo nove informacije koje će značajno poboljšati naše razumevanje fizičkih, hemijskih, optičkih i električnih osobina ovih nanodimenzionih sistema. U pogledu prektične primene mi ćemo se koncentrisati na razumevanje i opisivanje osobina optoelektronskih materijala, kao nanodimenzionih objekata u složenim sistemima, senzorima i detektorima. Cilj nam je sinteza nanomaterijala i struktura pogodnih za primenu u optoelektronici. Prilikom karakterizacije dobijenih nanomaterijala koristićemo različite eksperimentalne tehnike, koje će da nam pre svega dati informacije o strukturnim, optičkim, električnim i magnetnim karakteristikama. Projekat uključuje dve teorijske grupe, koje učestvuju u eksperimentalnim istraživanjima svojim proračunima, modelovanjem i dizajniranjem novih materijala i nanodimenzionih sistema. Dve grupe se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima na osnovu eksperimentalnih rezultata i njihove analize (tri grupe istraživača). Naš poseban cilj je kreiranje naučne mreže unutar projekta.