Akronim / šifra: 175082
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Projekat sadrži više podstudija sa sledećim ciljevima: 1) da se multicentričnom studijom izvrši analiza morfoloških karakteristika aterosklerotskog plaka u nivou račve krvnog suda neinvazivnim i invazivnim metodama i kvantifikuju lokalni hemodinamski parametri radi ispitivanja mehanizma nastajanja suženja i identifikacije vulnerabilnih plakova. Kod bolesnika će biti praćeni nivoi proinflamatornih biomarkera u krvi a u regionima tkiva plaka dobijenog hirurškom endarterektomijom biće određena ekspresija proaterogenih i ateroprotektivnih gena kandidata i analizirana u odnosu na rezultate imidžing-a. Paralelno će biti analizirani i polimorfizmi DNK u genima kandidatima; 2) utvrdi korelacija anatomskog (kvantitativna angiografija) i funkcionalnog značaja suženja na račvi (rezerva koronarnog protoka); 3) proceni značaj ugla izmedju glavne i bočne grane (pomoću 3D-QSA) na rezultat lečenja i pojavu ranih i kasnih komplikacija; 4) ispita uticaj svakog koraka standardnog lečenja bifurkacije jednim stentom na pojavu ranih i kasnih komplikacija (plasiranje žice-vodiča u bočnu granu, potreba za predilatacijom obe grane i finalnom simultanom inflacijom balona); 5) da se multicentričnom studijom identifikuju karakteristike bifurkacija koje treba lečiti sa dva stenta i utvrdi optimalna metoda ugradnje. Očekuje se da projekat potvrdi značaj lokalnih hemodinamskih faktora za fokalnu distribuciju ateroskleroze, definiše karakteristike vulnerabilnog plaka i predloži optimalan terapijski pristup.