INSTITUT "VINČA"

Biro za sertifikaciju

Kontakt    O nama    Obim akreditacije    Postupak sertifikacije    Znak usaglašenosti    Izdati sertifikati  
 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE


 

Podnošenje zahteva za sertifikaciju

Zahtev za sertifikaciju proizvoda može da podnese:

 • proizvođač
 • distributer proizvoda
 • uvoznik proizvoda
na zvaničnom obrascu Zahtev za sertifikaciju , potpisanom od strane ovlaščenog predstavnika podnosioca zahteva u kome se navode:
 • predmet željene sertifikacije proizvoda,
 • izjava da je podnosilac zahteva saglasan sa zahtevima sertifikacije,
 • naziv, adresu i pravni status.
Pregovore sa podnosiocem zahteva i definisanje specifikacija za sertifikaciju proizvoda obavlja Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju ili član Tehničkog odbora. Tada se definišu: vrsta i obim sertifikacije proizvoda (poziv na zakone, standarde i propise za proizvod, sistem sertifikacije), način pripremanja i dostavljanja uzoraka za ispitivanja (vrsta, broj, prateća dokumentacija i način prijema), vrsta i obim izlazne dokumentacije (sertifikat i Izveštaj o ocenjivanju, Izveštaj o ispitivanju), cena, rok plaćanja i uslovi plaćanja, rok završetka sertifikacije.

Lice koje je obavilo pregovore, sve zahteve korisnika, dokumentuje u obrascu Zahtev za sertifikaciju (QZ.VS.01), shodno proceduri Postupak sertifikacije.

Tok  sertifikacionog procesa prikazan je  na Slici .

Ý Početak teksta


Ugovor sa klijentom

Ukoliko klijent prihvati ponudu BIROA ZA SERTIFIKACIJU, obe strane potpisuju Sporazum o sertifikaciji

Ý Početak teksta


Priprema za ocenjivanje

Pre početka ocenjivanja proizvoda, član Tehničkog odbora sprovodi preispitivanje koje treba da ustanovi:

 • potpunu definisanost zahteva,
 • otklonjenost eventualnih nedoumica  sa podnosiocem zahteva,
Za odgovarajuću oblast sertifikacije imenovana je Komisije za sertifikaciju i izdato je Rešenje o imenovanju koje je potpisao Direktor Instituta »VINČA«. Način rada Komisije za sertifikaciju proizvoda definisan je uputstvom Pravila rada komisije za sertifikaciju (QU.VS.02).

Predsednik Komisije - član Tehničkog odbora definiše plan sertifikacije proizvoda, koji sadrži obim i vrstu ispitivanja, kao i predviđene rokove.

Ý Početak teksta


Ocenjivanje

Biro za sertifikaciju sprovodi ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

 • standardima/propisima koji obuhvataju predmet definisan u Zahtevu za sertifikaciju,
 • kriterijumima sertifikacije i šemama sertifikacije za proizvod, u skladu sa procedurom Postupak sertifikacije.
Rukovodilac akreditovane laboratorije za ispitivanje, u okviru ispitivanja koja su dodeljena laboratoriji/centru za ispitivanje, prema planu sertifikacije proizvoda, određuje predmetne ispitivače pri čemu vodi računa da ispitivači nisu bili uključeni u projektovanje, isporuku, izradu ili održavanje proizvoda i da raspolažu odgovarajućim radnim uputstvima i standardima po kojima će se sprovoditi ispitivanje.

Izveštaj o ispitivanju proizvoda od akreditovane laboratorije za ispitivanje mora da ima standardni format i mora biti izrađen u skladu sa Poslovnikom o kvalitetu Laboratorije za ispitivanje.

Ocenjivanje proizvoda vrši Komisija za sertifikaciju na osnovu:

 • Uputstva Pravila rada komisije za sertifikaciju (QU.VS.02),
 • Uputstva za sertifikaciju opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (QU.VS.03),
 • Izveštaja o ispitivanju akreditovane laboratorije za ispitivanje.

Ý Početak teksta


Izveštaj o ocenjivanju

Komisija za sertifikaciju na osnovu Izveštaja o ispitivanju proizvoda, šeme sertifikacije i kriterijuma za ocenjivanje proizvoda i drugih relevantnih podataka, izrađuje Izveštaj o ocenjivanju. Postupak izrade, provere i revizije Izveštaja o ocenjivanju, kao i postupci u vezi neusaglašenosti opisani su procedurom Postupak sertifikacije.

Ukoliko postoje neusaglašenosti proizvoda, Izveštaj o ocenjivanju obavezno sadrži i listu neusaglašenosti, koje treba otkloniti i obim potrebnih, dopunskih ocenjivanja ili ispitivanja.

Ako podnosilac zahteva, u slucaju neusaglašenosti, može da pokaže da je preduzetim akcijama ispunio sve zahteve, Biro za sertifikaciju će ponoviti samo neophodne delove početnog postupka.

Ý Početak teksta


Odluka o sertifikaciji

Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju, na osnovu Izveštaja o ocenjivanju proizvoda, donosi odluku o dodeli SERTIFIKATA ili Rešenje o odbijanju dodele sertifikata ukoliko proizvod ne ispunjava specificirane zahteve.

SERTIFIKAT sadrži sledeće podatke:

 • naziv i adresa sertifikacionog tela za proizvode - Biro za sertifikaciju,
 • broj sertifikata,
 • naziv proizvoda,
 • naziv proizvođača/uvoznika,
 • naziv podnosioca zahteva,
 • datum/godina proizvodnje,
 • standard ili propis sa kojim se potvrdjuje usaglašenost,
 • broj Izveštaja o ispitivanju
 • rok važenja sertifikata,
 • broj Izveštaja o o cenjivanju,
 • datum izdavanja sertifikata,
 • potpis ovlašćenog lica - Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju
 • pečat.

Ý Početak teksta


Nadzor

Procedurom Dodela, korišćenje i nadzor sertifikata i odgovarajućom šemom sertifikacije proizvoda uspostavljene su nadzorne aktivnosti koje obuhvataju praćenje izmena:

 • konstrukcije proizvoda i/ili procesa proizvodnje,
 • standarda/pravilnika prema kojima je proizvod sertifikovan,
 • organizacione strukture ili vlasništva podnosioca zahteva,
 • sistema kvaliteta koje utiču na usaglašenost proizvoda.
Procedurom Dodela, koriscenje i nadzor sertifikata i odgovarajućom šemom sertifikacije proizvoda, takođe je definisano periodično ocenjivanje sertifikovanog proizvoda u cilju potvrde da je proizvod usaglašen sa standardom prema kome je izdat sertifikat.

Ý Početak teksta


Korišćenje ovlašćenja, sertifikata i znakova usaglašenosti

BIRO ZA SERTIFIKACIJU primenjuje proceduru Dodela, korišćenje i nadzor sertifikata kojom su regulisani:

 • Postupak dodele sertifikata
 • Proširenje ili redukovanje predmeta sertifikacije
 • Ponovno ocenjivanje u slučaju promene konstrukcije, izmene standarda ili izmene vlasništava ili pravnog statusa
 • Mere u slučaju nekorektnog pozivanja na sistem sertifikacije ili zloupotrebe sertifikata u reklamnom materijalu i katalozima
 • Oduzimanje i suspenzija sertifikata.
Institut "VINČA" - BIRO ZA SERTIFIKACIJU redovno informiše korisnike i prikazuje izdate sertifikate proizvoda putem Web stranice Instituta "VINCA" (www.vin.bg.ac.rs).

Korišćenje sertifikata regulisano je Pravilnikom o korišćenju sertifikata i znaka usaglašenosti.

Mere u slučaju nekorektnog pozivanja na sistem sertifikacije ili u slučaju zloupotrebe sertifikata u reklamnom materijalu i katalozima definisane su procedurom Dodela, korišćenje i nadzor sertifikata . U slučajevima da korisnik sertifikata proizvoda nekorektno koristi sertifikat putem reklamnih materijala i kataloga, suprotno odredbama važeće procedure za korišćenje sertifikata i Pravilnika, Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju je obavezan da:

 • Uspostavi kontakt sa ovlašćenim predstavnikom organizacije i upozori ga na nekorektno pozivanje na sertifikat, 
 • Donese odluku o suspenziji/povlačenju sertifikata u slučaju da organizacija ne izmeni dokumentaciju shodno proceduri za korišćenje sertifikata proizvoda, 
 • Informiše javnost o suspenziji/povlačenju sertifikata proizvoda preko Web stranice Instituta.

Ý Početak teksta


Prigovori isporučiocima

Od isporučioca sertifikovanih proizvoda Instituta "VINČA" - Biro za sertifikaciju zahteva:

 • da vodi zapis o prigovorima dostavljenih isporučiocu proizvoda i da zapise stavi na raspolaganje organizaciji za sertifikaciju, 
 • da preduzme mere u slučaju prigovora na nedostatke koje utiču na neusaglašenost, 
 • da dokumentuje preduzete aktivnosti.
Takođe, sve prigovore i žalbe korisnika na sertifikovan proizvod, koje se odnose na usaglašenost proizvoda sa zahtevima sandarda i tehničkih propisa, kao i informacije o preduzetim merama imalac sertifikata obavezan je da dostavi pismenim putem, najkasnije u roku od 30 dana BIROU ZA SERTIFIKACIJU. BIRO ZA SERTIFIKACIJU razmatra navedenu dokumentaciju i odlučuje o preduzimanju odgovarajućih mera, o kojima obaveštava i imaoca sertifikata. Postupak je detaljnije opisan u proceduri Dodela, korišćenje i nadzor sertifikata , kao i u Pravilniku o korišćenju sertifikata i znaka usaglašenosti.

Ý Početak teksta


Izmena postupka i zahteva za sertifikaciju proizvoda

Institut "VINČA" - Biro za sertifikaciju, shodno proceduri Postupak sertifikacije, obavezan je da pravovremeno dostavi pismeno obaveštenje o svim promenama u svojim zahtevima za sertifikaciju proizvoda, koji se odnose na oblik i datum stupanja na snagu izmene. Takođe, obavezan je da uzme u obzir izražene stavove svih zainteresovanih strana za sertifikaciju proizvoda.

Ý Početak teksta


Žalbe, prigovori i osporavanja

Institut "VINČA" - Biro za sertifikaciju shodno proceduri Rešavanje žalbi, prigovora i osporavanja korisnika i proceduri Upravljanje zapisima o sertifikaciji obavezno:

 • čuva sve zapise o žalbama, prigovorima i osporavanjima korisnika sertifikacije,
 • preduzima odgovarajuće mere za rešavanje žalbi i prigovora korisnika i
 • dokumentuje preduzete aktivnosti i njihovu efikasnost.
Rukovodilac za kvalitet prima i evidentira sve prigovore i žalbe korisnika usluga sertifikacije na sprovedenu sertifikaciju. Rukovodilac za kvalitet nastoji da svi prigovori i žalbe budu u pisanom obliku, u formi  zapisa pod nazivom Zapisnik o prigovoru korisnika (QZ.VS.04).

Prigovore i žalbe na rezultate sertifikacije proizvoda razmatra i donosi odluku odgovarajuća Komisija za žalbe, a verifikaciju odluke vrši Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju.

Prigovore/žalbe na prekoračenje roka sertifikacije proizvoda, cenu usluge sertifikacije i/ili nepoštovanje drugih ugovorenih obaveza rešava Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju.

Izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju izveštava korisnika sertifikacije i dogovara konačno rešenje prigovora/žalbe. Ukoliko podnosilac žalbe nije zadovoljan rešenjem, može se obratiti Komitetu za sertifikaciju, kao drugostepenom organu, čija je odluka konačna.

Ý Početak teksta


Institut "VINČA" - BIRO ZA SERTIFIKACIJU, 11001 Beograd, pp 522
Mail: BIRO@vin.bg.ac.rs
telefoni: (011) 6308-430, 3408-168, 3408-639