U cilju obezbeđenja poverenje u bezbednost, nepristrasno i nezavisno sprovođenje ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije Institut Vinca poseduje brojne akreditacije izdate od Akreditacionog Tela Srbije.

U svom sastavu Institut Vinca ima:

 • Laboratorije za ispitivanje po standardu
 • Laboratorije za etaloniranje po standardu
 • Kontrolna tela po standardu
 • Sertifikaciono telo za proizvode po standardu
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti


Ispitivanja uređaja / Kontrolisanje vozila / cisterni / kontejnera

Ispitivanja materijala / Kontrolisanje teških metala
Zaštita životne sredine
Zaštita od zračenja
Etaloniranje
Sertfikacija proizvoda

 


Ispitivanja uređaja / Kontrolisanje vozila / cisterni / kontejnera

 • Ispitivanje bezbednosti uređaja namenjenih za upotrebu u prostorima ugroženim potencijalno eksplozivnim atmosferama; IP zaštita;
  Centar za protiveksplozivnu zaštitu
 • Termotehnička ispitivanja kotlova sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Kontrolisanje motornih i priključnih vozila, kategorije L, M, N, i O;
  Kontrolisanje motornih i priključnih vozila za transport određenog opasnog tereta EX/II; EX/III; FL; OX; AT, MEMU;
  Kontrolisanje trajno pričvršćenih cisterni (vozila cisterne), demontažnih cisterni, kontejner-cisterni i zamenjivih cisterni, baterijskih vozila i kontejnera za gas sa više elemenata (MEGC) namenjeni za transport gasova (klasa 2), njihovi ventili i ostali pribor u skladu sa 6.8 ADR i RID;
  Fizička ispitivanja i ispitivanja buke vozila;
  Centar za motore i vozila

Ispitivanja materijala / Kontrolisanje teških metala

 • Električna ispitivanja antistatičkih rukavica, antistatičkih podova, antistatičkih i provodljivih proizvoda na bazi polimera, antistatičkih remenova, creva;
  Centar za protiveksplozivnu zaštitu
 • Fizička i hemijska ispitivanja čvrstih goriva (ugalj i koks; čvrsta biogoriva; pepeo uglja, čvrsta mineralna goriva)
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Hemijska (analitička) ispitivanja volatilnih i semivolatilnih organskih jedinjenja (PAH, fenolna jedinjenja, BTEX) u građevinskim materijalima: betonu, malteru, mineralnoj vuni, oplatolu/mineralnim uljima, drvenoj oplati;
  Hemijska (analitička) ispitivanja teških metala u industrijskim materijalima i proizvodima, uključujući metale i kompozite
  Laboratorija za fizičku hemiju
 • Kontrolisanje ukupnog nivoa koncentracije četiri teška metala (olovo, kadmijum, živa i hrom) u materijalima ambalaže ili njenim komponentama
  Centar za motore i vozila

Zaštita životne sredine


Zaštita od zračenja

 • Radiološka ispitivanja dozimetara i materijala koji se koriste u oblasti zaštite od zračenja, individualnih doza gama zračenja i doza gama zračenja u životnoj sredini, polja u blizini izvora jonizujućih zračenja, rendgen-aparata (za indirektno prosvetljavanje i indirektno snimanje, za opšte direktno snimanje, za snimanje, za prosvetljenje, za mamografiju), stomatoloških rendgen-aparata (sa intraoralnim prijemnikom slike, za panoramska snimanja sa ekstraoralnim prijemnikom slike i za cefalometrijsku primenu)
  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
 • Radiološka ispitivanja vode, životnih namirnica i hrane za životinje, uglja i pepela, zemljišta, sedimenta i građevinskih materijala, industrijskih sirovina, čvrstog i tečnog industrijskog i komunalnog otpada, predmeta za opštu upotrebu i mineralnih đubriva;
  Radiološka ispitivanja vode, životnih namirnica i hrane za životinje, uglja i pepela, zemljišta, sedimenta i građevinskih materijala, industrijskih sirovina, čvrstog i tečnog industrijskog i komunalnog otpada i predmeta za opštu upotrebu;
  Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje
 • Kontrolisanje količine radionuklida u predmetima opšte upotrebe;
  Kontrolisanje lične zaštitne opreme za disanje;
  Centar za motore i vozila
 • Ispitivanje radioaktivnosti (gamaspektrometrijska analiza sadržaja radionuklida) vode, zemljišta, trave, ljudske i hrane za životinje, industrijskih i građevinskih materijala, đubriva i sirovina za đubrivo, čvrstog otpada, uglja i ugljenog pepela, predmeta opšte upotrebe
  Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku
 • Biološka (biohemijska ispitivanja) ispitivanja limfocita periferne krvi
  Laboratorija za fizičku hemiju


Etaloniranje

 • Etaloniranje merila temperature: otporni termometri, termoparovi, stakleni termometri punjeni tečnošću, manometarski i bimetalni termometri, kontaktnitermometri za merenje temperature površina, otptički termometri, radijacioni termometri, digitalni termometri sa pripadajućim uranjajućim senzorima temperature, digitalni termometri sa pripadajućim neuranjajućim senzorima temperature, električni indikatori i simulatori temperature za otporne termometre i termoparove, kalibracione termostatske komore (kalibraciona kupatila i peći), termostatske komore (sušnice, sterilizatori, inkubatori, autoklavi, peći za žarenje, rashladne komore, termostatska kupatila, itd.), merila gustine prenosa toplote kondukcijom u obliku tanke ploče ili diska, toplotna provodnost čvrstih referentnih materijala, toplotna difuznost čvrstih referentnih materijala, specifična toplota čvrstih referentnih elektroprovodnih materijala, specifična električna otpornost čvrstih referentnih elektroprovodnih materijala
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Etaloniranje: dozimetara u radioterapiji, dozimetara u oblasti zaštite od zračenja, dozimetara za primenu u dijagnostičkoj radiologiji, elektronskih personalnih dozimetara, ličnih dozimetara, merila napona rendgenske cevi neinvazivnom metodom
  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine

Sertfikacija proizvoda

 • Električni aparati za domaćinstvo i sličnu upotrebu;
  Audio, video i slični elektronski aparati i uređaji i oprema informacione tehnologije; 
  Izolovani provodnici i kablovi;
  Oprema koja se koristi u potencijalno eksplozivnoj sredini;
  Biro za sertifikaciju