Laboratorija za radioizotope, Instituta za nuklearne nauke Vinča je 2020. godine dobila je projekte Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) u cilju razvoja i proizvodnje radiofarmaceutika za primenu u dijagnostici i terapiji kancera.

TC MAAE projekat 2020-2021: „Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutika u Republici Srbiji”

Laboratorija za radioizotope je tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada, u saradnji sa nuklearno-medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu, razvila veći broj radiofarmaceutika koji se primenjuju u dijagnostici i terapiji najtežih bolesti, kod preko deset hiljadu pacijenata godišnje. Danas je Laboratorija za radioizotope jedinstven centar na Balkanu, registrovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za proizvodnju radiofarmaceutika.

U cilju poboljšanja opreme i uslova rada, kao i obuke zaposlenih, Laboratorija za radioizotope je 2018. godine sa projektom „Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutika u Republici Srbiji” konkurisala u okviru programa tehničke saradnje kod Međunarodne agencije za atomsku energiju. Institut za nuklearne nauke Vinča je, kao nacionalni koordinator, u saradnji sa Direktoratom za radijacionu i nukleranu sigurnost i bezbednost Srbije, dobio projekat vredan 183.000 EUR, a njegova realizacija planirana je za period 2020-2021. Projekat je namenjen razvoju radionuklidnog 99Mo/99mTc generatora po najsavremenijim evropskim standardima. Širok opseg primene natrijum-pertehnetata, koji se dobija iz  99Mo/99mTc generatora obuhvata scintigrafiju štitaste žlezde, mozga, pljuvačnih žlezda, gastrointestinalnog trakta, dok se u obliku jedinjenja obeleženih 99mTc koristi za scintigrafiju različitih organa i tkiva, malignih tumora i infarkta miokarda. Rukovodilac projekta je dr Marko Perić, naučni saradnik Laboratorije za radioizotope.

070

Proizvodnja radiofarmaceutika u Laboratoriji za radioizotope

 

DAAD projekat 2020.-2021.: "Biokonjugovane magnetne nanočestice dizajnirane za multimodalnu terapiju kancera"

U okviru projekatnog ciklusa 2020/2021 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu, Laboratorija za radioizotope je zajedno sa Laboratorijom za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije i Hemijskim fakultetom Univerziteta u Kelnu, dobila projekat DAAD, vredan 20.000 EURa, pod nazivom: "Biokonjugovane magnetne nanočestice dizajnirane za multimodalnu terapiju kancera". Projekat je nastavak istraživanja na zajedničkom nacionalnim i međunarodnim projektima u cilju proizvodnje multifunkcionalnih magnetnih nanočestica za primenu u kombinovanoj radionuklidnoj-hipertermijskoj terapiji. Sinergijski efekat dva terapijska modaliteta je mogući način prevazilaženja male osetljivosti, specifičnosti i efikasnosti rutinski primenjivanih procedura.