• Oznaka projekta: 34029

Osnovni cilj ovog istraživanja je smanjenje gubitaka platine u katalitičkim reaktorima koji rade na atmosfepskom i visokom pritisku. Iz tog razloga, cilj ovog istraživanja obuhvata sledeće: 1) Izrada i karakterizacija Pd katalizatora-hvatača za hvatanje gasovitih oksida platinskih metala, unutar čega bi se uradilo: - Sinteza legura paladijuma sa odgovarajućim legirnim elementima,karakterizacija dobijene legure i izrada mreže tkanjem ili pletenjem; - Ugradnja ovako dobijene mreže u reaktor za katalizu i ispitivanje njenih svojstava kao katalizatora-hvatača, kao i njenog uticaja na osnovni tehnološki proces i parametre procesa; 2) Određivanje gubitaka platine u reaktorima za oksidaciju amonijaka primenom Pd katalizatora - hvatača na osnovu dobijenih industrijskih ispitivanja.

Laboratorije uključene u projekat