• Oznaka projekta: 33018

Predmet istraživanja obuhvata razvoj i unapređenje sopstvenih matematičkih modela i softverskih alata za predviđanje procesa u ložištu i parnom kotlu sa sagorevanjem ugljenog praha, numeričku analizu procesa u ložištu i rada parnog kotla sa stanovišta emisije i energetske efikasnosti, optimizaciju geometrije rotacionog zagrejača vazduha u cilju povećanja stepena korisnosti kotla i ispitivanje njegovog uticaja na pogonsku situaciju u ložištu. Kao rezultat istraživanja očekuje se sledeće: nova, unapređena verzija sopstvenog softverskog alata za simulaciju procesa u ložištu za ugljeni prah (sa novim i usavršenim podmodelima pojedinačnih pojava i procesa, kao što su turbulencija, razmena toplote zračenjem, formiranje i destrukcija azotnih i sumpornih oksida i zaprljanje isparivačkih površina), ispitivanje mogućnosti i optimizacija mera za smanjenje sadržaja oksida azota i sumpora u ložištu energetskog parnog kotla sa sagorevanjem ugljenog praha modifikacijom procesa u ložištu, uz istovremeno očuvanje, ili poboljšanje efikasnosti rada kotla, novi softverski alat za termički i hidraulički proračun parnog kotla u cilju provere sigurnosti rada kotla nakon primenjenih mera u ložištu, novi softverski alat za proračun izlazne grejne površine energetskog parnog kotla - rotacionog zagrejača vazduha i povećanje energetske efikasnosti rotacionog zagrejača vazduha, vodeći računa o njegovom uticaju na energetsku i ekološku efikasnost procesa u ložištu.

Laboratorije uključene u projekat