Oznaka projekta: 174031

Cilj projekta primene računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja je razvoj računarske i telekomunikacione infrastrukture za modeliranje i simulaciju fizičkih procesa u fazi planiranja i izvođenja eksperimenata Laboratorije za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u Beogradu, kao i obrade i diseminacije dobijenih rezultata. Hardverska i softverska infrastruktura za naučna istraživanja, modeliranje i simulaciju, upravljanje eksperimentima, akviziciju podataka i obradu rezultata je projektovana na osnovu koncepta cloud computing-a.

Primenom cloud computing-a omogućava se obezbeđivanje skalabilnih informatičkih kapaciteta u vidu usluge isporučene putem Interneta. Projektom je predviđeno da se deo računarske infrastrukture “oblaka” nalazi u Laboratoriji za simluaciju Fakulteta organizacionih nauka, deo u Laboratoriji za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku, a deo u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Veza između delova oblaka je projektovana za implementaciju preko postojeće optičke infrastrukture Akademske mreže Srbije brzinom 1Gb/sek.

Eksperimenti koji će se vršiti u postavljenom okruženju odnose se na proučavanje ponašanja novosintetisanih materijala i biomaterijala na visokim pritiscima, njihova termička svojstva, uticaj nepovoljnih efekata iz okruženja na biomaterijale, kao i komunikacija između bioloških objekata biljnog porekla.

Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Ivana Aleksić, Istraživač saradnikMarijana Terzić, Istraživač pripravnik