Oznaka projekta: 175085

Hronična inflamacija je proces prisutan u većini humanih bolesti koje su najveći uzročnici morbiditeta i
mortaliteta u svetu. Predloženi projekat ima za cilj da ispita genetske činioce humanih inflamatornih bolesti.
Odabrane su hronične inflamatorne bolesti: karotidna ateroskleroza, multipla skleroza, fibroza bubrega i
hronična upala srednjeg uva. Planirani dizajn na nivou genetske epidemiologije: asocijacione studije, dizajn
bolesni-zdravi, haplotipska analiza. Planirani dizajn ispitivanja genske ekspresije: kvantifikacija ekspresije
gena kandidata i detekcija ekspresije mikroRNK, kao nove klase regulatora ekspresije gena. Ispitivanjem
uticaja funkcionalnih polimorfizama na nivo genske ekspresije povezaće se genomika i transkriptomika.
Hipoteza je da će ispitani set gena, polimorfizmi (SNP) u genu i ekspresija gena, biti asocirani sa nastankom
i progresijom bolesti. Ispitivaćemo gene za molekule uključene u imuni odgovor, hemokine i njihove
recepetore, gene renin angiotenzin sistema i enzima uključenih u remodelovanje tkiva. Kao ciljno tkivo biće
ispitan: u karotidnoj aterosklerozi aterosklerotski plak, u multiploj sklerozi krv i cerebrospinalna tečnost, u fibrozi bubrega tkivo bubrega i urinarnog trakta. Ekspresija navedenih gena biće upoređena u cirkulaciji i pogođenim tkivima. Rezultati projekta će ukazati na potencijalno korisne genetske biomarkere predispozicije za bolest, fenotipa bolesti i njene progresije i biće publikovani u međunarodnim časopisima.

Istraživači uključeni u projekat: Aleksandra Stanković, Naučni savetnikAna Kolaković, Naučni saradnikBorut Peterlin, StranacBrankica Spasojević-Dimitrijeva, Istraživač saradnikDragan Alavantić, Naučni savetnikEvica Dinčić, Vanredni profesorGoran Korićanac, Naučni savetnikIrena Paštar, StranacIvan Jovanović, Naučni saradnikIvana Kolić, Istraživač saradnikKristina Popić, Istraživač pripravnikLjiljana Stojković, Naučni saradnikMaja Bundalo, Naučni saradnikMilan Stefanović, Istraživač pripravnik, stipendista ministarstva prosveteMirjana Cvetković, Istraživač saradnikSmiljana Ristić, StranacTamara Đurić-Delić, Viši naučni saradnik