Oznaka projekta: 171018

Sadržaj predloženog projekta su: eksperimentalna istraživanja savremenih tema nuklearne fizike,
nuklearnih metoda i njihovih primena u saradnji sa stranim centrima izvrsnosti i korišćenjem naučne
infrastrukture Instituta „Vinča“: Laboratorije za metrologiju radionuklida (LMR) i Laboratorije za
elektrohemijsko razvijanje trag detektora (ECE). Glavne teme istraživanja u oblasti nuklearne fizike su
istraživanje osobina egzotičnih jezgara bazirano na proračunima modela i eksperimentima sa reakcijama
teških jona i sinteze superteških elemenata kao i ekspertiza u jonskoj optici, masenim separatorima
punjenim gasom, nuklearnoj astrofizici, detektorskim sistemima za naelektrisane čestice, gama zračenje i
neutrone. Planirani ciljevi biće ostvareni u okviru saradnje sa GSI (Nemačka), GANIL (Francuska),
RIKEN (Japan), University of Santiago de Compostela (Španija), Institute of Nuclear Physics, NCSR
“Demokritos“, (Grčka) i kroz učešće u međunarodnim projektima SPIRAL2, FAIR i EURISOL.
Aktivnosti LMR biće fokusirane na razvoj i usavršavanje preciznih i osetljivih metoda za merenje
aktivnosti, primeni gama spektrometrije u evaluaciji vrednosti parametara radioaktivnih raspada u
referentnim nuklearnim bazama podataka, u oblasti radioekologije i primeni metoda u karakterizaciji
novih materijala. Ekspertnost LMR u razvoju metoda i instrumentacije koristiće se u kontroli kvaliteta
životne sredine, hrane i drugih proizvoda u skladu sa EU legislativom. U okviru projekta biće odbranjene
četiri doktorske teze.

Istraživači uključeni u projekat: Aleksandar Jevremović, Stručni saradnikAleksandar Kandić, Viši naučni saradnikBojan Šešlak, Istraživač saradnikDragan Toprek, Naučni savetnikDušan Novković, Viši naučni saradnikIgor Čeliković, Viši naučni saradnikIvana Vukanac, Viši naučni saradnikMirjana Đurašević, Viši naučni saradnikPredrag Ujić, Naučni saradnikZoran Milošević, Viši naučni saradnik