OPIS PROJEKTA

Projekat AIDA2020 nudi sofisticiranu infrastrukturu evropskih laboratorija, namenjenuProjekat AIDA2020 nudi sofisticiranu infrastrukturu evropskih laboratorija, namenjenutestovima prototipova detektora za buduće sudarače visokih energija, i to pre svega detektoraza rekonstrukciju tragova i verteksa, kao i kalorimetara. U okviru radnog paketa 14 –Infrastruktura za napredne kalorimetre, omogućena su ispitivanja prototipova kalorimetaradaleke prednje oblasti u snopu elektrona GeV-skih energija u DESY, Hamburg, Nemačka, ukojima su, u više navrata učestvovli i istraživači Vinče, podržani projektom AIDA2020. Jednadoktorska teza (I. Smiljanić, Metod merenja luminoznosizi na ILC, Univerzitet u Beogradu,2016), delom se odnosi na eksperimentalne rezultate dobijene u AIDA2020 test kampanjama.Projekat AIDA2020 je finansiran od strane Evropske unije, u okviru programa HORIZON2020,Research and Innovation Actions (RIA).

PROJECT DESCRIPTION

AIDA2020 aims at pushing detector technologies beyond the state-of- the-art and offeringAIDA2020 aims at pushing detector technologies beyond the state-of- the-art and offeringhighly equipped infrastructures for testing of detector systems, in particular ones related tovertexing, tracking and calorimetry at future detectors. Vinca Institute was a partner of the FP7AIDA project, and now of its successor AIDA2020, is participating as a collaborating institute.We are involved in WP14 - Infrastructure for advanced calorimeters, primarily in the test-beamstudies of a prototype of a luminometer for ILC. One PhD thesis (I. Smiljanic, Luminositymeasurement at ILC, University of Belgrade, 2016) was supported by AIDA2020, in particularthrough participation in the test-beam campaigns at DESY.AIDA2020 is a Research and Innovation Actions (RIA) action, funded by the EU underHorizon2020.

 

 

Laboratorije uključene u projekat