Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Broj radne jedinice: 020

telefon: 064/346-3099
e-mail: office.020@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Tanja Barudžija
website laboratorije: http://www.vincent.org.rs/?lang=srp

O laboratoriji

o 020VINCENT Centar Izvrsnosti za multifunkcionalne materijale
Misija Centra je da istraži, razume i objasni fizičke osobine materijala pogodnih za tehnološke i medicinske primene, kao i da učestvuje u širenju znanja kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou. VINCENT je određen da bude osnova za tekuće i naredne nacionalne R&D Programe za nove materijale i da predstavlja „centar gravitiranja“ za sve istraživače u ovoj oblasti, ne samo na nacionalnom, vec i regionalnom i internacionalnom nivou.

MAGBIOVIN / FP7 - ERAChairs- Pilot Call- 2013
Institut Vinca je među prvih jedanaest institucija u Evropi koji dobijaju grant za FP7-ERA stolice. Više »" ERA stolice "je nova mjera u okviru Horizon 2020 za premošćavanje podjela istraživanja i inovacija sa ciljem otključavanja i razvoja Istraživački potencijal istraživačkih institucija u regijama Evropske konvergencije.

 

 

Projekti u laboratoriji: Analiza i poređenje ekstrahovanih čestica gvožđa iz bioloških ćelija i tkiva sa sintetisanim česticma oksida gvožđa Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženjaDinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovimaDizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenjaElektronske, transportne i optičke osobine nanofaznih materijalaFizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijalaFotonika mikro i nano strukturnih materijalaHemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkivaHooking together European research in atomic layer deposition (HERALD)Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracijeKeramičke i hidroksiapatitne prevlake na površini titanijumovih implanataMagnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u mediciniMagnetni nanokompoziti za biomedicinske primene Marquage de cellules souchess via des nanoparticules magnetiques et controle biologique des cellules souches marqueesMetal-Hydride Organic Frameworks (HOF)-new solids for gas adsorption and separationModeliranje hibridnih procesa obrade primenom metoda veštačke inteligencijeMultifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy", RADIOMAG Primena nanočestica u razvoju termalnih memorijskih ćelija Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologijiRazvoj i proizvodnja radionuklidima obeleženih vodeno dispergovanih magnetnih nanočesticaSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineStable Next – Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques Strengthening of the MagBioVin Research and Innovation Team for Development of Novel Approaches for Tumour Therapy based on Nanostructured Materials", Grant agreementSuperparamagnetne nanočestice i nanočestični klasteri oksida gvožđa: sinteza, među-čestične interakcije, magnetni moment i primena Superprovodnost, magnetizam i fluktuacione pojaveUticaj elementarnih ekscitacija i konformacija na fizička svojstva novih materijala baziranih na jako korelisanim niskodimenzionalnim sistemima