Laslo Nađđerđ, Viši naučni saradnik

mappy@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-771

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku