Zoran Stojanović, Viši naučni saradnik

zoranse@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-307

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan