Jovan Milošević, Viši naučni saradnik

jovan.milosevic@fys.uio.no
telefon 011/3408-183

Soba: Lab 010, zgrada br. 37, soba br. 18

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči:  fizika visokih energija, kvark-gluonska plazma, kolektivno ponasanje, jet-ovi.

Keywords:  high energy physics, quark-gluon plasma, collective behavior, jets.