Božidar Cekić, Naučni savetnik

cekic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-397

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku