Ljubisav Stamenić, Stručni savetnik

stamenic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-599

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku