Project code: 41027
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Istraživanja su se bavila efektima zračenja na oksidativna oštećenja i AO odbrambeni
kapacitet u krvi, u dozama koje se koriste u radioterapiji kancera dojke i uticajem starosne dobi na ove efekte. Pošto izraženi neželjeni efekti radioterapije na okolno zdravo tkivo često sprečavanju kompletiranje terapije i u velikoj meri određuju kvalitet života nakon terapije procena oksidativnih oštećenja i AO kapaciteta zdravih tkiva može doprineti razvoju upešnijih radioprotektivnih strategija u terapiji karcinoma dojke. Celijačna bolest i H. pylori gastritis spadaju u najčešća oboljenja gastrointestinalnog trakta kod dece i
ako se ne tretiraju na odgovarajući način, mogu dovesti do težih patoloških stanja, uključujući i maligna.
Klinička slika ovih bolesti može biti raznovrsna, od asimptomatskih slučajeva do teških poremećaja varenja i
deficijencije nutritivnih faktora i često nije u skladu sa histološkim oštećenjima. Zato ispitivanje AO statusa i utvrđivanje korelacija između AO statusa i stepena histoloških lezija može doprineti poboljšanju
dijagnostičkih i predikcionih metoda u kliničkoj praksi. Utvrđivanje poremećaja AO statusa pacijenata
moglo bi da ukaže na značaj primene određenih antioksidanata u terapiji ovih oboljenja. U
krvi/endometrijumu pacijentkinja sa ginekološkim oboljenjima isptitivana je korelacija između potencijalnih faktora rizika, uticaj polnih hormona na AO status i transkripciona regulacija AO enzima Nrf2 faktorom.
Završeno je unošenje svih slučajeva sa patohistološkom dijagnozom urotelijalnog karcinoma od 2010-2014,
koji su uneti u posebno dizajniranu bazu podataka sa svim dostupnim kliničko-patološkim parametrima i
vremenom preživljavanja. Tako sistematizovani podaci daju novi pregled urotelijalnih karcinoma u Srbiji i
omogućiće analizu imunohistohemijskih profila različitih tipova urotelijalnih karcinoma i izdvajanje
eventualnih potencijalnih prognostičkih molekulskih markera. Postoji nekoliko integrisanih prognostičkih
sistema koji kombinuju zavisne prognostičke parametre koji mogu biti korisni u terapiji i praćenju pacijenata
sa različitim malignim bolestima. Molekularni markeri i različiti profili genske ekspresije izgleda da mogu
poboljšati svakodnevnu dijagnostiku i prognozu pacijenata obolelih od urotelijalnog karcinoma.Detekcija i kvantifikacija ekspresije gena za TH dokazala je „de novo” sintezu noradrenalina u srcu, što ima veliki
fiziološki značaj i predstavlja doprinos za kardiološka ispitivanja, kako osnovna tako i primenjena u kliničkoj
praksi. Izučavanje molekularnih mehanizama sinteze kateholamina u različitim perifernim tkivima, ukazuje
na važnost simpatičkog nervnog sistema u uslovima hroničnog stresa, što može imati veliki doprinos u
lečenju kardiovaskularnih, imunskih i drugih oboljenja izazvanih hroničnim stresom.

Researchers included into project: Ana Todorović, Viši naučni saradnikDušan Ružičić, Istraživač pripravnikIvan Pavlović, Istraživač saradnikIvana Baralić, Spoljni saradnikLela Korićanac, Naučni saradnikLjubica Gavrilović, Naučni savetnikMarina Ličina, Spoljni saradnikNataša Popović, Naučni saradnikNataša Popović, Spoljni saradnikNeda Đorđević, Istraživač saradnikNevena Vukotić Todorović, Naučni saradnikSnežana Pajović, Naučni savetnikSnežana Pejić, Naučni savetnikVesna Stojiljković, Viši naučni saradnik