Project code: 173044
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

U predloženom projektu istraživanja će biti usmerena na ulogu:- purinergičke signalizacije u nastanku
neurodegeneracije u ćelijama centralnog nervnog sistema (CNS) kao i molekularnih mehanizama
neuroprotekcije steroidnim hormonima; - različitih puteva u regulaciji kateholamina i antioksidativnih
enzima na aktivnost simpatoneuralnog sistema u uslovima hroničnog stresa. Aktivnost, distribucija i
ekspresija ekto-nukleotidaza, odgovornih za terminaciju purinske signalizacije, kao i distribucija i ekspresija
određenih purinskih receptora biće ispitana u animalnim modelima neurodegeneracije.U patološkim stanjima
CNS-a ispitaće se modulacija ekto-enzima i uključenost signalnih molekula u delovanju steroidnih hormona.
Istraživanja će doprineti razumevanju purinergičke uloge u nastanku neurodegenerativnih promena u
ćelijama CNS-a i bližem rasvetljavanju molekularnih mehanizama neuroprotektivnog delovanja steroidnih
hormona. Ispitivanjem aktivnosti simpatoneuralnog sistema na molekularnom nivou u uslovima hroničnog
stresa steći će se potpunija slika o ulozi različitih puteva u regulaciji kateholamina i mogućnosti adekvatnog
delovanja u izmenjenim patofiziološkim uslovima. Praćenje promena u ekspresije gena za enzime uključene
u biosintezu i degradaciju kateholamina i adrenergičkih receptora, preko kojih kateholamini ostvaruju svoje
dejstvo, kao i uloge antioksidativnih enzima može pružiti bolji uvid u kompleksne odnose neurobioloških
sistema i oboljenja nastalih delovanjem hroničnog stresa.

Researchers included into project: Ana Banjac-Čanak, Spoljni saradnikAndrijana Stanisavljević, Istraživač saradnikAnica Horvat, Naučni savetnikBojana Stefanović, Istraživač saradnikDragana Filipović, Naučni savetnikDunja Drakulić, Viši naučni saradnikHarisa Ferizović, Istraživač saradnikIvana Grković, Viši naučni saradnikIvana Guševac Stojanović, Istraživač saradnikIvana Perić, Istraživač saradnikJelena Martinović, Viši naučni saradnikMaja Milošević, Naučni saradnikMarina Zarić, Naučni saradnikMilica Janković, Istraživač pripravnikMiloš Stanojlović, Viši naučni saradnikNataša Mitrović, Naučni saradnikNataša Spasojević, Viši naučni saradnikPredrag Jovanović, Naučni savetnikSlađana Dronjak-Čučaković, Naučni savetnik