Project code: 172023
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Cilj projekta je rasvetljavanje mehanizama interakcija fiziološki važnih enzima sa toksikološki i
farmakološki aktivnim jedinjenjima. Enzimi u fokusu predloženog istraživanja su iz grupa ATRaza,
peroksidaza i holinesteraza. Ispitivaće se modulacija njihove aktivnosti različitim jedinjenjima, u koje se
ubrajaju antitumorozni kompleksi platine, rutenijuma i zlata, jedinjenja koja pokazuju normoglikemijske
osobine (polioksometalati), pesticidi (organofosfati i karbamati), ekstrakti iz lekovitog bilja koji imaju
antiviralne, antimikrobne i antioksidativne osobine, kao i grupa polifenola, sintetički lekovi (kardijačni
glikozidi iz grupe kardenolida) i proizvodi njihove fotohemijski indukovane degradacije. Mehanizam
modulacije enzimske aktivnosti biće ispitivan in vitro, na različitim model sistemima, kao i in vivo,
izlaganjem eksperimentalnih životinja odabranim biomodulatorima. Neka od odabranih jedinjenja biće
upotrebljena za razvijanje sistema za transport lekova funkcionalizacijom nanočestica srebra i zlata.
Ispitivaće se imobilizacija enzima na čvrstim nosačima. Imobilizacija enzima ima značaj u razvoju
biosenzora koji se mogu upotrebiti u kontroli kvaliteta hrane. Poznavanje mehanizma interakcije različitih
jedinjenja sa enzimima pruža veće mogućnosti za razumevanje funkcije enzima u fiziološkim i patološkim
procesima u organizmu i pomaže u preporuci za njihovu potencijalnu primenu u prevenciji i kliničkoj praksi.

Laboratories on the Project

Researchers included into project: Aleksandra Bondžić, Naučni saradnikAna Vujačić Nikezić, Naučni saradnikAndreja Leskovac, Viši naučni saradnikBranislav Nastasijević, Naučni saradnikMilica Matijević, Naučni saradnikMirjana Čolović, Viši naučni saradnikSandra Petrović, Viši naučni saradnikTamara Lazarević-Pašti, Viši naučni saradnikTatjana Momić, Viši naučni saradnik