Project code: 33050
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat se bavi implementacijom tehnologije predsušenja domaćih niskokaloričnih lignita na termoblokovima JP „Elektroprivreda“ Srbije, koja može dovesti do niza pozitivnih efekata: a) povećanja energetske efikasnosti termobloka, a takođe i smanjenja količina sagorelog uglja, emisije štetnih materija (SOx, NOx i čestica pepela) i gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu kao i količina deponovanog letećeg pepela i šljake na deponiji; b) proširivanja donje granice kvaliteta (donje toplotne vrednosti) lignita koji je upotrebljiv u termoelektranama tj. povećavanje eksploatacione rezerve lignita; v) uvođenjem specijalnih gorionika na osušeni lignit umesto mazutnih gorionika potpuno bi se eliminisala potrošnja tečnog goriva za potpalu i podršku vatre termoblokova; g) uvođenjem specijalnih gorionika na osušeni lignit mogla bi da se ostvari puna snaga blokova u svim uslovima eksploatacije, a posebno u zimskim uslovima kada je tražnja za električnom energijom u Srbiji najveća. Najznačajniji rezultati projekta su: izbor najpovoljnije tehnologije predsušenja domaćih niskokaloričnih lignita, karakterizacija polaznog goriva i goriva poboljšanog kvaliteta kao i izrada odgovarajućih laboratorijskih aparatura i uvođenje u primenu niza postupaka za karakterizaciju fiziko-hemijskih i eksplozivnih karakteristika goriva, razvoj i optimizacija parametara rada vihornog gorionika sa smanjenom emisijom azotnih oksida na osušeni lignit i finalno, idejno tehničko rešenje implementacije izabrane tehnologije predsušenja.

Researchers included into project: Dejan Cvetinović, Naučni saradnikEdgardo Coda Zabetta, Stranac Jovana Buha, Istraživač pripravnik Milić Erić, Istraživač saradnikNikola Živković, Naučni saradnik Predrag Stefanović, Naučni savetnik Predrag Škobalj, Istraživač saradnikRastko Jovanović, Naučni saradnikVesna Barišić-Coda Zabetta, Stranac Vuk Spasojević, Naučni saradnik Zoran Marković, Istraživač saradnik