Vivarijum

Vivarijum

Marta 2014. godine Vivarijum Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ je nakon ispunjenosti svih neophodnih uslova u pogledu objekata, opreme i obučenosti o dobrobiti oglednih životinja rešenjem direktora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine upisan u Registar objekata koji se bave držanjem, reprodukcijom i obavljanjem ogleda na životinjama.

Sprovođenje ogleda na životinjama se obavlja na osnovu rešenja koje donosi ministar, a na osnovu stručnog mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Instituta za nuklearne nauke „Vinča“

Danas se u vivarijumu gaje pacovi Rattus norvegicus soja Wistar i SHP, kao i knock-out miševi NR2A.

Rad vivarijuma organizuje i kontroliše Marija Pantelić, doktor veterinarske medicine sa Licencom Veterinarske komore Srbije za obavljanje veterinarske delatnosti.

Zakon o dobrobiti životinja

Direktiva EU o zaštiti životinja koje se koriste u naučne svrhe

Pravilnik za rad sa oglednim životinjama – INN Vinča

Pravilnik za upis u registar za oglede na životinjama

Uputstvo za predaju obrasca za etičku komisiju

Obrazac za etičku komisiju 2015