Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Увоз-извоз
  Продаја ИНЕП-ових
препарата
  Продаја препарата
Лабораторије за
радиоизотопе
  Увоз DDD гама камере
  Шпедитерски послови

II Балкански конгрес нуклеарне медицине

kongres

 Народна Банка Србије
 
  О нама
 
Институт за нуклеарне науке "Винча" је мултидисциплинарни научноистраживачки Институт, који се бави основним, развојним и примењеним истраживањима у природним, нуклеарним и техничко – технолошким наукама, као и пружањем услуга проистеклих из резултата наведених истраживања.
Организација Института заснива се на организационим јединицама – научно истраживачким лабораторијама и центрима.
Спољнотрговински промет Института „Винча“ је центар који је основан 1979. године
Регистрован је за  трговину на велико фармацеутским и хемијским производима, осталим репродукционим материјалом и опремом.

Уз наведене делатности  има право посредовање и заступања у промету роба и услуга, заступања страних лица у Србији, истраживања тржишта, услугa контроле квалитета и квантитета у извозу и увозу  робе.
Осим наведеног бави се и превозом робе у друмском саобраћају, складиштењем, пословима царинског и шпедитерског посредовања. Специјализован је за промет извора јонизујућег зрачења.
Поседује:
  • Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије којом се утврђује да испуњава прописане услове за обављање послова увоза, извоза, продаје и набавке извора јонизујућег зрачења и њихово безбедно складиштење и чување у својим просторијама.
  • Решење Министарства здравља  о испуњености услова за промет лекова, помоћних лековитих и медицинских средстава на велико.
  • Решење Министарства економије и регионалног развоја о упису у Регистар лица која могу обављати спољну трговину контролисаном робом.
  • Сертификат SRPS ISO 9001:2008 којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом Спољнотрговинског промета Института "Винча“  који се односи на трговину фармацеутским и хемијским производима, радиоактивним изотопима, пратећим репродукционим материјалом и опремом, царинско посредовање и шпедитерске послове проверен и усаглашен са са стандардом квалитета SRPS ISO 9001:2008.
Спољнотрговински промет Института „Винча“ сарађује са свим водећим здравственим и научним установама Републике Србије као и бројним иностраним компанијама.
 
Директор Спољнотрговинског промета
Радмила Ћоровић-Меденица, дипл.ек.
 
design by NormaReclamare