Institut za nuklearne nauke „Vinča“

O Nama

Institut za nuklearne nauke „Vinča" osnovan je u januaru 1948. godine odlukom Vlade FNR Jugoslavije. Aktivnosti u oblasti zaštite od zračenja u Institutu za nuklearne nauke „Vinča", bile su rutinskog karaktera sve do 1958. godine. Vršena je kontrola individualne izloženosti jonizujućim zračenjima, kontrola polja u okolini izvora zračenja i kontrola zdravstvenog stanja osoblja koje je radilo sa izvorima jonizujućih zračenja.

U junu 1958. godine doneto je rešenje o formiranju Saveta za zaštitu od zračenja, što je bio prvi pokušaj da se ovoj oblasti da odgovarajući značaj, mada je ovo telo bilo savetodavnog karaktera i bez nekih značajnijih ovlašćenja. Akcident na reaktoru nulte snage koji se dogodio 15. oktobra 1958. godine je bitno promenio položaj zaštite od zračenja. Uprava Instituta je u aprilu naredne godine formirala posebnu organizacionu jedinicu koja je nazvana Radiološka zaštita.

Osnovana sa ciljem da obezbedi zaštitu ljudi koji rade sa izvorima jonizujućih zračenja u Institutu u Vinči, vremenom je prevazišla potrebe Instituta i počela da pruža usluge i drugim organizacijama u zemlji koje su koristile izvore jonizujućih zračenja.

Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine je danas moderna organizacija koja ima preko 50 zaposlenih i pokriva sve aspekte zaštite od zračenja. Laboratorija se bavi osnovnim i primenjenim istraživanjima, ima razvijenu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i u svetu, vrši kontrolu izvora zračenja i vodeća je institucija u ovoj oblasti u Srbiji.