|
   
 
  Istraživači
  po zvanjima
  A-Ž
  Grupe Pomoćno osoblje
   
 

Istraživači

Cvetićanin, Jelena

Čolović, Mirjana

Damnjanović, Bojana

Đustebek, Jasmina

Golobočanin, Dušan

Joksić, Gordana

Kamčeva, Tina

Krinulović, Katarina

Lazarević-Pašti, Tamara

Leskovac, Andreja

Maksić, Aleksandar

Marčeta-Kaninski, Milica

Marinković, Momir

Milenković, Aleksandra

Milovanović,  Dubravka

Miljanić, Šćepan

Momčilović, Miloš

Momić, Tatjana

Nešković, Olivera

Nikolić, Vladimir

Pavelkić, Vesna

Pavlović, Mirjana

Petković, Marijana

Petrović, Sandra

Radak, Bojan

Radisavljević, Maja

Ristić, Gordana

Rogić Miladinović, Zorana

Savić, Jasmina

Savović, Jelena

Stanković, Miroslava

Stoiljković, Milovan

Stojić, Dragica

Tasić, Gvozden

Trpkov, Đorđe

Trtica, Milan

Valenta Šobot, Ana

Vasić, Vesna

Veličković, Suzana

Veljković, Miomir

Vlatković, Danka

Vujačić, Ana

Žujić, Aleksandra

 
EnyBioTox

 

dr Marijana PetkoviĆ
e-mail: marijanapetkovic@vinca.rs


Biografija

Publikacije

 

Marijana Petković (dev. Živanovic) rođena je u Kragujevcu 12. oktobra 1971. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.


OBRAZOVANJE I PROFESIONALNO ISKUSTVO

Studije biohemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je 1990. godine. Diplomirala je 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,50.

Magistrirala je 2000. godine na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo, sa temom Ispitivanje unakrsne reaktivnosti antitela specifičnih za treću hiprevarijabilnu regiju proteina omotača HIV-1NY5 gp120 sa proteinima slicnim kolagenu.

Od 1999. do 2002. godine bila je zaposlena na Institutu za medicinsku fiziku i biofiziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Lajpcigu (Nemačka), gde je uradila eksperimentalni deo svog doktorata. Doktorat pod naslovom Uloga lipidnih sekundarnih glasnika u oksidativnoj aktivnosti humanih polimorfonuklearih leukocita odbranila je 2002. godine na Fakultetu za hemiju i mineralogiju Univerziteta u Lajpcigu u Nemačkoj, čime je stekla akademsku titulu Doctor Rerum Naturalium (Dr. Rer. Nat.).

Od januara 2004. do jula 2005. godine koristila je nemačku postdoktorsku istraživačku stipendiju Nemačkog istraživačkog veća (Deutsche Forschungsgemeinschaft) za rad na projektu Efekat egzogenog lizo-fosfatidilholina na funkcionalne karakteristike humanih polimorfonuklearnih leukocita.

Aprila 2007. godine nostrifikovala je doktorsku diplomu na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje višeg naučnog saradnika izabrana je na sednici Komisije za izbor u naučna zvanja 25. decembra iste godine.


OBLAST ISTRAŽIVANJA

Istraživački rad Marijane Petković obuhvatao je dobijanje antitela iz humanog seruma i ispitivanje njihove unakrsne reaktivnosti sa molekulom kolagena i sintetisanim peptidima; saradnju sa mr Zorkom Milićević iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ na ispitivanju ekspresije i distribucije proteina toplotnog šoka u ćelijama kolorektalnog karcinoma; ispitivanje uloge lipida-sekundarnih glasnika u aktivaciji humanih polomorfonuklearnih leukocita; ispitivanje mogućnosti primene MALDI-TOF masene spektrometrije za karakterizaciju ćelijskih lipida i za kvantifikaciju fosfolipida, kao i za praćenje kinetike enzima uključenih u metabolizam lipida i fosfolipida.

Marijana Petković trenutno radi na ispitivanju interakcije kompleksa prelaznih metala sa ćelijskom membranom i sa enzimima koji metabolišu fosfolipide.

 

Dr Marijana Petković govori tečno engleski i nemački i koristi ruski jezik.

 
     
| | | | |