Dr Vujo Miljević

 

 

KRATKA BIOGRAFIJA - CV

 

 

Diplomirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek za fiziku, 1961. godine.

 

Po završenim studijama zaposlio sam se u Institutu u Vinči, u Fizičkoj laboratoriji, na akceleratoru V-15. Radio sam na istraživanju jonskog izvora tipa duoplazmatron. Iz te oblasti urađen je magistrarski rad "Ispitivanje karakteristika jonskog izvora tipa duoplazmatron", koji sam odbranio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek za fiziku 1964. godine. Zatim sam radio na istraživanju fizičkih procesa u plazmi u ukrštenom električnom i magnetskom polju. Iz ovih istraživanja proizašla je doktorska disertacija "Intenzivno gasno pražnjenje u ukrštenom električnom i magnetskom polju", koju sam odbranio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek za fiziku, 1972.

godine.

 

Daljnja istraživačka aktivnost, posle izbora u zvanje viši naučni saradnik (13.06.1983.), je dovela do originalnih rezultata u fundamentalnim istraživanjima:

- novog tipa pražnjenja u ukrštenom elckričnom i magnetskom polju, II magnetronskoj geometriji sa cilindričnom mrežastom katodom (HOCAM),

- novog tipa pražnjenja u šupljoj anodi (HAD),

- novog tipa visoko-frekventnog korona pražnjenja kada se kao generator visokog napona - visoke frekvencije koristi Teslin transformator (CBD).

 

Iz ovih fundamentalnih istraživanja proizašla su primenjena i razvojna istraživanja koja su dovcla do nove generacije jonsko-elektronskih izvora, izvora plazme i izvora optičkog zračenja. Za ove izvore su dobijeni patenti u USA, Evropskoj patentnoj uniji (EPO) i Japanu. Ovi izvori, od ideje do realizacije, urađeni su u Institutu u Vinči i od domaćeg materijala. Time je Institut, odnosno naša zemlja, pored malog broja zemalja u svetu postala proizvođač ove opreme visoke tehnologije koja se bazira na sopstvenom znanju. Zahvaljujući ovim rezultatima uspostavio sam međunarodnu saradnju sa poznatim svetskim laboratorijama (Lawrence Berkeley Laboratory, USA i Canada National Meson Facility  TRIUMF, Vuncouver) koje su pocele da razvijaju ove izvore, na osnovu rezultata koje sam publikovao u renomiranim naučnim časopisima i međunarodnim konferencijama, ali u znatno boljim laboratorijskim uslovima. Na University of South California (USC), -Department of Aerospace Engeneering, Los Angeles, USA, radi se na istraživanju i razvoju jonskog motora (Small scale ion thruster) na bazi jonskih izvora sa šupljom anodom koje sam razvio. Takođe, pojavilo se veliko interesovanje inostranih firmi koje se bave proizvodnjom i/ili prodajom izvora razvijenih u Institutu u Vinči. Član sam European Physical Society (EPS), bio sam "Oveseas Corresponding Members of the Organising Committee" (Int. Conf. on Gas Dischrage, London) i recenzent u časopisu Phys. Letters.

 

 

 

 

 

 

 

Takođe radim na novom, originalnom tipu korona pražnjenja. Na osnovu fundamentalnih istraživanja koja su prezentirana međunarodnoj naučnoj javnosti, razvio sam novu tehnologiju za simultano odstranjivanje sumpor dioksida (SO2) i azotnih oksida (NOx) iz dimnih gasova iz postrojenja koja sagorevaju fosilna goriva (termoelektrane, toplane, metalska i hemiska industrija i slično) i njihovo prevođenje (u prisustvu amonjaka) u veštačko đubrivo. Za ovu tehnologiju dobio sam patente u Evropskoj patentnoj uniji (EPO), USA i Jugoslaviji. Time sam još jednom afirmisao našu nauku u svetu u oblasti

visokih tehnologija.                                                                                   .

 

Od izbora u zvanje viši naučni saradnik publikovao sam 15 radova u vodećim časopisima međunarodnog značaja (R51), ili jedan rad godišnje, imam tri realizovana patenta (R40) i veliki broj radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Rukovodio sam naučnim radom preko većeg broja projekata (Prilog 3). Uspešno sarađujem sa prof. dr Nikolom Konjevićem na Fizičkom fakultetu u Beogradu na obrazovanju i formiranju naučnih radnika, tj. na daljnim istraživanjima novog tipa pražnjenja u ukrštenom električnom i magnetskom polju (HOCAM) i pedagoškoj aktivnosti.

 

Iz te saradnje proizasao je veći broj naučnih radova i odbranjena su dva diplomska rada, gde sam bio predsednik komisije, a u planu je izrada magistarskog rada i doktorske disertacije ­sve iz oblasti novog tipa pražnjenja (HOCAM) koje sam razvio. Patenti i priznanja dati su u Prilogu 4. Iz perioda "saradnje sa privredom", pored navedenih aktivnosti, sarađivao sam sa Stomatološkim fakultetom u Beogradu i radio na vojnim projektima.

 

Upešno sam radio na razvoju i realizaciji razne specifične laboratorijske opreme i Uređaja neophodnih za eksperimentalni rad. Posebno treba istaći Teslin transformator sa trofaznim napajanjem koji predstavlja prvu inovaciju od konvencionalnog Teslinog transformatora za poslednjih sto godina. Za ovaj pronalazak dobio sam značajna priznanja.

 

PREGLED NAUČNOG RADA

 

Moja naučnoistraživačka delatnost odvijala se u nekoliko oblasti, tako da će se i pregled naučnih radova vršiti po oblastima idući hronološkim redom.

 

Izučavanje jonskog izvora tipa duoplazmatron

 

Izučavanje duoplazmatrona usmerio sam u pravcu uticaja kompresije plazme na karakteristike izvora, odnosno na dobijenu jonsku struju. U tom smislu konstrukcija je tako podešena da je moguća zamena elemenata izvora, koji utiču na kompresiju plazme, izborom geometrije elektroda i magnetskog polja. Nađeno je da jonska struja u velikoj meri zavisi od kompresije plazme. Određeni su optimalni geometrijski oblici elektroda i magnetskog polja i radni uslovi izvora (pritisak gasa, napon i struja među elektrode i anode i jačina magnetskog polja. Rezultati ovih istraživanja prikazani su u magistarskoj tezi /95/.

 

 

 

 

 

 

 

Studija električnog gasnog pražnjenja u ukrštenom električnom i magnetskom polju 

 

Moja osnovna istraživačka aktivnost je studija pražnjenja u ukrštenom električnom i magnetskom polju sa ciljem da se bolje upoznaju fizički procesi u tom složenom pražnjenju, posebno u slučaju kada se u magnetronskoj diodi koristi topla emisiona katoda. Tada, pored ukrštenog električnog i spoljnjeg magnetskog polja postoji i sopstveno - tangencijalno magnetsko polje indukovano proticanjem struje kroz katodu i aksijalno električno polje usled pada napona na katodi. Situacija je još složenija ako se katoda greje naizmeničnom strujom. .

Već prvim spektroskopskim istraživanjima plazme u ukrštenim poljima pokazao sam da su "električne" metode nedovoljne za izučavanje složenih fizičkih pojava u ovom pražnjenju. U tom cilj sam sistematski izučavao transport elektrona od katode prema anodi i uspostavljanje pražnjenja u magnetronskoj diodi, stacionarno pražnjenje, analizu optičkih spektara, radijalnu raspodelu spektralnih linija i mogućnost primene ovog pražnjenja.

 

Dobijeni rezultati za pražnjenje u ukrštenim poljima pokazuju da se ono znatno razlikuje od konvencionalnih pražnjenja. Tako, na primer, vreme formiranja pražnjenja u ukrštenim poljima (za uobičajene eksperimentalne radne uslove je u milisekundnoj oblasti a do proboja dolazi preko strimera. To pokazuje da je neodrživa hipoteza o prostiranju jonizacionog talasa od katode prema anodi. Optički spektar magnetronskog pražnjenja kada je radni gas argon, sadrži samo jonske spektralne linije u ispitivanom talasnom opsegu.            

 

Promena radnih uslova ne utiče na sastav već samo na međusobni odnos intenziteta spektralnih linija. Detaljnom analizom spektroskopskih rezultata pokazao sam da se jonizacija gasa u direktnim sudarima elektrona u osnovnom stanju ne može smatrati kao jedini fizički proces koji je odgovoran za mehanizam pražnjenja u ukrštenim poljima, kao sto se obično predpostavlja u teorijskim radovima.

 

Iz zavisnosti intenziteta spektralnih linija od struje pražnjenja nađeno je da se jonski energetski nivoi eksituju u direktnim sudarima elektrona sa atomima u osnovnom stanju. Radijalna raspodela intenziteta spektralnih linija ima maksimum u blizini katode. Izučavanjem jonizacionih i eksitacionih fenomena u ukrštenim poljima pokazao sam da magnetronsko pražnjenje u argonu, pod određenim uslovima, predstavlja inverznu sredinu, što je od značaja za primenu u laserima.

 

Iz ove oblasti uradio sam doktorsku disertaciju /94/.

 

Pražnjenje u ukrštenom i električnom magnetskom polju u diodi sa cilindričnom mrežastom katodom

 

Istraživanja fizičkih osobina plazme u ukrštenom električnom i magnetskom polju, koja sam prikazao u doktorskoj disertaciji, su značajna i za primenu pošto su u laboratoriji korišćeni magnetronski jonski izvori na separatoru izotopa i na aparaturi za atomske sudarne procese. Za dobijanje jonske struje iz magnetronskog pražnjenja korišćena je radijalna ekstrakcija.

 

Međutim, radijalna analiza intenziteta jonskih spektralnih linija u magnetronskom pražnjenju pokazala je da se maksimum intenziteta nalazi u blizini katode. Sa udaljavanjem od katode prema anodi intenziteti jonskih linija opadaju i u blizini anode imaju male vrednosti , koje su znatno manje od intenziteta linija u blizini katode. To znači da radijalna ekstrakcija jona iz magnetronskog pražnjenja ima malu efikasnost. Znatno veća efikasnost izvora postiže se aksijalnom ekstrakcijom. Međutim, i u ovom slučaju efikasnost je smanjena postojanjem držača katode koji onemogućava položaj ekstrakcionog otvora i ekstrakcione elektrode u blizini katode, na mestu maksimalne jonske koncentracije.

 

Ovaj problem uspešno sam rešio razvojem novog, originalnog tipa pražnjenja u ukrštenom elekričnom i magnetskom polju, u magnetronskoj diodi sa koaksijalnom cilindričnom mrežastom katodom. Kada se uspostavi magnetrosko pražnjenje u un utra~njosti cilindrične mrežaste katode formira se veoma svetlo pražnjenje , koje je znatno intenzivnije od ostalog dela pražnjenja. Radijalna analiza intenziteta jonskih spektralnih linija u cilindričnoj mrežastoj katodi ima maksimum na osi katode. Postavljanjem ekstrakcionog otvora i ekstrakcione elektrode saosno sa cilindričnom mrežastom katodom dobija se jonski izvor sa aksijalnom ekstrakcijom veoma visoke efikasnosti. Tako, na primer, za istu jonsku struju koja se dobija iz magnetronskog izvora sa radijalnom ekstrakcijom, efikasnost izvora sa aksijalnom ekstrakcijom je mnogo puta veća nego u predhodnom slučaju. Time, u slučaju aksijalne ekstrakcije, otpada potreba za prinudnim hlađenjem izvora, delovi izvora su manje opterećeni i duže traju, manja je potrošnja radnog gasa i druge karakteristike su znatno bolje.

 

Rezultati istraživanja magnetronskog pražnjenja sa cilindričnom mrežastom katodom (HOCAM) su publikovani u radovima ,/6,7,19,20/ i prezentirani na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija, na primer /36,75,76,77,38/. "

 

 

Ova istraživanja traju i danas. Pod rukovodstvom profesora N. Konjevića i mene , a veoma intenzivno se rade spektroskopska istraživanja magnetronskog pražnjenja sa cilindričnom mrežastom katodom čiji je krajnji cilj dobijanje inverzne sredine za primenu u laserima, /6,55,61,63,79/.

 

I dalje sarađujem sa Canda National Meson Facility - TRIUMF na daljnjem istraživanju i razvoju magnetronskih jonskih izvora sa mrežastom katodom.

 

 Električno gasno pražnjenje u šupljoj anodi

 

Razvio sam novi tip gasnog pražnjenja u šupljoj anodi. Osnovna karakteristika ovog pražnjenja je dobijanje plazme sa velikom jonskom koncentracijom i visokom elektronskom temperaturom koja je koncentrisana u otvoru šuplje anode. U diodi, na primer, sa konkavnom katodom i šupljom anodom postiže se dvostruko fokusiranje elektrona: pomoću konkavne katode, u čijem fokusu se nalazi otvor šuplje anode, i pomoću dvojnog sloja koji se formira ispred otvora šuplje anode, koji može biti malog prečnika (0,5mm ili čak manje). Razne varijante ovog pražnjenja su detaljno ispitivane, posebno spektroskopskim metodama. Dobijeni rezultati pokazuju da se u šupljoj anodi postiže visok stepen jonizacije gasa, a pod određenim uslovima čak i 100%. U slučaju pražnjenja u vodoniku dobija se Balmerov spektar, a u slučaju argona samo jonski spektar. Takođe, dobijeni su rezonantni prelazi u vakuumskoj oblasti spektra kada je radni gas vodonik. Primena magnetskog polja povećava efikasnost ovog pražnjenja i, pod određenim radnim uslovima, iz šuplje anode se dobija samofokusirajući snop elektrona visoke energije. Ovo su sarno neki od rezultata dobijenih istraživanjem ovog neobičnog pražnjenja. Pražnjenje u šupljoj anodi je publikovano u radovima /9,11,13,14,15/  i prezentirana na većem broju međunarodnih i domaćih

konferencija, na primer /41,42,44,45,46,47,48/.

 

Pražnjenje u šupljoj anodi ima veliku primenu u jonsko-elektronskim izvorima, izvorima plazme, izvorima optičkog zračenja i u vasionskim istraživanjima za jonske motore.            .

 

Efikasnost jonskih izvora zavisi od odnosa površine plazme sa koje se vrši ekstrakcija jonske struje i ukupne površine plazme u izvoru. Ovaj odnos može biti veoma veliki (čak 1:10000). Da bi se povećala efikasnost jonskog izvora neophodno je da se taj odnos smanji. Ovaj problem sam rešio pomoću pražnjenja sa šupljom anodom (HAD) u kome se plazma visoke jonske i elektronske koncentracije stvara u izlaznom otvoru izvora tako da je, pored ostalog, mala razlika između površine plazme sa koje se vrši ekstrakcija jona i ukupne površine plazme u pražnjenju. Time je znatno povećana efikasnost jonskog izvora koja se dalje povećava primenom magnetskog polja na pražnjenje. Pokazalo se da ovi jonski izvori imaju izvanredne karakteristike, posebno u pogledu čistoće jonskog snopa. Uspešno sarađujem sa Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) Berkeley, USA na daljnjim istraživanjima i razvoju ovih izvora. Nedavno dobijeni rezultati u LBL su pokazali da u pogledu čistoće HAD izvor je bolji od Kaufman-ovog jonskog izvora koji jc komercijalno najprostranjeniji izvor u svetu i služi kao referentni izvor u toj oblasti. Takođe sarađujem sa  SCU Department of Aerospace Engeneering, Los Angeles, USA na primeni HAD izvora kao jonskih motora u kosmičkim istraživanjima. Treba napomenuti da pražnjenje u šupljoj anodi, pored jonskih izvora, ima veliku primenu i kao izvor plazme.

 

Rezultati istraživanja pražnjenja u šupljoj anodi (HAD) su publikovani u radovima /10,12,15,16,17,18,43/ i prezentirani na većem broju međunarodnih i nacionalnih konferencija,na primer /37,41,44,45,46,47/.  Ova istraživanja traju i danas.

 

Za HAD jonsko-elektronske izvore dobio sam patente u USA, Evropskoj patentnoj uniji i u Japanu. Na 32. Međunarodnoj izložbi nove tehnologije i fleksibilne automatizacije u industriji, Beograd (1988) dobio sam povelju "Integra '88" za novu generaciju izvora čestičnog zračenja.

 

Visoko-frckventno korona pražnjenje - odstranjivanje S02 i NOx iz dimnih gasova

 

Zajedno sa grupom saradnika iz Instituta u Vinči još 1990-te godine započeo sam istraživanja vezana za odstranjivanje SO2 i NOx iz dimnih gasova /88/. Ovi zagađivači, obzirom na njihovu štetnost po životnu sredinu, predstavljaju veoma ozbiljan problem. Prva istraživanja su se odnosila na odstranjivanje SO2 i NOx iz dimnih gasova primenom elektronskih snopova koji se dobijaju iz snažnih akceleratora. Razvio sam elektronski izvor velike struje na bazi HAD koji sa uspehom može da se koristi u akceleratorima umesto elektronskih izvora sa katodom od volframa /9/. Prednost ovog izvora koji ne koristi volframsko vlakno je dugi radni vek i odsustvo osetijivih delova izvora.

 

Međutim, pokazalo se da metoda odstranjivanja SO2 i NOx iz dimnih gasova pomoću elektronskih snopova ima velike nedostatke. Na prvom mestu je snažni akcelerator (napon 350kV i više, snaga oko l00 kW) koji je, pored ostalog, skup, osetljiv, i troši mnogo električne energije.

 

Posle određenih Iaboratorijskih istraživanja razvio sam novi tip visoko-frekventnog korona pražnjenja u kome se specijalnom konstrukcijom elektroda obezbeđuje pražnjenje u celokupnoj zapremini komore eksperimentalnog Uređaja. Kao generator visokog napona i visoke frekvencije koristi se Teslin transformator. Laboratorijska istraživanja su potvrdila mogućnost primene ovog pražnjenja za odstranjivanje SO2 i NOx iz dimnih gasova.

 

Na bazi laboratorijskih istraživanja projektovano je Pilot postrojenje za odstranjivanje SO2 i NOx iz dimnih gasova. Planirano je da Pilot postrojenje bude locirano na toplani lnstituta u Vinči (snage do l0 MW i kapaciteta dimnih gasova oko 10000 m /h). Krajnji cilj laboratorijskih istraživanja i istraživanja na Pilot postrojenju je dobijanje relevantnih podataka za projektovanje komercijalnog industrijskog postrojenja koje bi se koristilo u realnim uslovima za filtriranje dimnih gasova iz termoelektrana, toplana i drugih postrojenja koja sagorevaju fosilna goriva. Projekat Pilot postrojenja je finansirala D.P. "Župa" Hemijska industrija Kruševac. Rukovodilac sam projekta izgradnje Pilot postrojenja, pa sam zbog velike angažovanosti na projektu i tajnosti pronalaska u tom vremenskom intervalu (1994-1996) publikovao samo određeni deo rczultata istraživanja /49,50/. Za ovu tehnologiju dobijeni su patenti u USA i Evropskoj patentnoj uniji (EPO).

 

Ova istraživanja su u toku i očekuje se zatvaranje finansijske konstrukcije, obzirom da su u pitanju veća finansijska sredstva.

 

Saradnja sa Stomatološkim fakultetom

 

Sarađivao sam sa Stomatološkim fakultetom u Beogradu na primeni lasera u stomatologiji i razvoju metoda za merenje griznog pritiska. Iz ove saradnje proizišla je publikacija u vodećem nacionalnom časopisu, rad na domaćoj konferenciji i izveštaj o napredovanju /87,86,93/. Posebno je od značaja istaći rad o primeni lasera u stomatologiji sa ciljem da se bušilice kod popravki zuba zamene laserom. U to vreme mali broj laboratorija u svetu je radio na tim istraživanjima. Danas se laseri uvode u stomatološke ordinacije.

 

Razvoj istraživačke opreme i uređaja

 

Moja široka interesovanja i aktivnosti u različitim oblastima istraživanja i eksperimentalog rada zahtevali su i različitu, često specifičnu, istraživačku opremu i uređaje. Uspešno sam radio na razvoju i realizaciji specifične opreme neophodne za eksperimentalni rad /89,90,91/.

 

 

Za eksperimentne sa visoko-frekventnim korona pražnjenjem razvijen je novi tip Teslinog transformatora sa trofaznim napajanjem, koji daje konstantni visoki napon u svakom impulsu, sto inače nije slučaj kod konvencionalog Teslinog trasformatora. Rezultati ovih istraživanja su publikovani u /105,24,51/.

 

 Pošto je ovo prva inovacija Teslinog transformatora za poslednjih više od 100 godina dobio sam prvu nagradu i zlatnu plaketu sa likom Nikole Tesle na izlozbi "Pronalazaštvo '97" u Beogradu od Saveza pronalazača i tehničkih unapređenja, Beograd, a 1998 godine "Invent diplomu" za know - how u stvaralaštvu praktične primene u elektroindustriji od Jugoslovenskog udruženja pronalazača inovatora ­JUPIN.

 

 

 

ZAKLJUČAK

 

Svojim radom uveo sam nove oblasti u istraživanja fizike dektričnih gasnih pražnjenja i istraživanja novog tipa Teslinog transformatora sa trofaznim napajanjem. Time sam  doprineo povećanju svetskog fonda znanja i međunarodnoj konfirmaciji nauke.

 

Sve najvažnije radove publikovao sam samostalno, što se vidi iz citiranih radova gde sam jedini autor.

 

Primenjena i razvojna istraživanja doprinela su razvoju novih generacija jonskih i elektronskih izvora, izvora plazme i izvora optičkog zračenja sa potpuno novim karakteristikama što je od posebnog značaja za primenu u tehnologijama za dobijanje poluprovodnika i novih, veoma čistih, materijala.

 

Prema objavljenim podacima oko 80% današnje tehnologije poluprovodničkih materijala, dijamantskih prevlaka i drugih novih materijala se baziraju upravo na primeni jonsko-elektronskih izvora, izvora plazme i izvora optičkog zračenja. Oni su prva karika u tom tehnološkom lancu.

 

Takođe, i originalna tehnologija ostranjivanja SO2 i NOx iz dimnih gasova je od posebnog značaja obzirom na stepen zagađenosti atmosfere, odnosno životne sredine, produktima sagorevanja fosilnih goriva. Teslin transformator sa trofaznim napajanjem, koji sam razvio za potrebe filtriranja dimnih gasova, predstavija prvu inovaciju konvencionalnog Teslinog transformatora koji je konstruisan pre više od 100 godina.

 

Na kraju treba naglasiti da su ova originalna istraživanja i realizacije urađeni u lnstitutu u Vinči.

 

INOVACIONI PROJEKAT  IP 2005

 

Istraživanja iz oblasti visoko frekventnog korona pražnjenja sa Teslinim  Transformatorom  za čišćenje dimnih gasova od SO2 i NOx, opisano u Poglavlju – «ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI VISOKO FREKVENTNE KORONE SA TESLINIM TRANSFORMATOROM – ZA ČIŠĆENJE DIMNIH GASOVA OD SO2 I NOx»,  su dovela do INOVACIONOG PROJEKTA sa kojim je konkurisano kod  Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine (MNZŽS):

 

INOVACIONI  PROJEKAT 

Rukovodilac projekta:  Dr Vujo Miljević

Broj projekta: 8004

Naziv projekta:  Pilot postrojenje za čišćenje dimnih gasova od sumpor dioksida (SO2) i    azotnih oksida (NOx) iz dimnih gasova koji su dobijeni sagorevanjem fosilnih goriva – ELFI tehnologija.

 

MNZŽS je prihvatilo istraživački deo inovacionog projekta.  Šifra inovacionog projekta je    IP 8004. Na rang listi velikog broja projekata MNZŽS, Inovacioni projekat  IP 8004 je na šestom mestu.

 

Ostaje još da se zatvori finansijska  konstrukcija za izradu Pilot postrojenja.

 

 

ANGAŽOVANJA U RUKOVOĐENJU NAUČNIM RADOM :

 

Dr V. Miljević  je rukovodio većim brojem projekata ili zadataka iz osnovnih i primenjenih istraživanja:

 

- Fizika plazme i lasera, zadatak II- III (1986-1988).

 

- Istraživanje i razvoj jonsko-elektronskih izvora sa šupljom anodom (1986-1988).

 

- Nova generacija izvora čestica i optičkog zračenja (1988-1990).

 

- Fizika plazme i lasera, zadatak: Fizika gasnih pražnjenja (1986-1991).

 

- Instalacija za simultano čišćenje dimnih gasova od S02 i NOx iz termoelektrana i drugih postrojenja koja sagorevaju fosilna goriva (1991-1994).

 

- Tehnologije za efikasno korišćenje domaćih ugljeva, zadatak 3.3 Filter za

   simultano čišćenje dimnih gasova od S02 i NOx (1994-1997).

 

- Pilot postrojenje za simultano čišćenje dimnih gasova od S02 i NOx ­ELFI        koje je finansiralo D.P "Župa" Hemijska industrija Kruševac (od 1994.)

 

- Fizika plazme u uslovima bliskim kontrolisanoj termonuklearnoj fuziji, zadatak 3 Istraživanje magnetizovane plazme u šupljoj anodi i primena u jonskim izvorima; Istraživanje VF korona pražnjenja i njegova primena (1996-2000). 

NAGRADE I PRIZNANJA

 

 

1)  SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA

 

Vujo  Miljević,  PRVA  NAGRADA  za  TESLIN TRANSFORMATOR SA TROFAZNIM  NAPAJANJEM  na «Izložbi  pronalazaštvo u Beogradu».

-         MEDALJA sa likom Nikole Tesle,

-         PLAKETA sa likom Nikole  Tesle,

Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograd, 27 April 1997

 

Vujo Miljević, PLAKETA  sa likom Nikola Tesla,  Za izuzetna ostvarenja  na podsticanju i afirmaciji pronalazaštva, za primenu inovacija i za poseban doprinos u razvoju i unapređenju organizacije «Savza pronalazača Beograda».

 

Vujo Miljević,  DIPLOMA Institutu VINČA,  Beograd 26.01.2001.

 

Vujo Miljević, SPECIJALNO PRIZNANJE, Beograd 24.05.2002.

 

Vujo Miljević, DIPLOMA – Institut za nuklearne nauke Vinča, za rešenje «NOVA GENERACIJA JONSKO-ELEKTRONSKIH IZVORA I IZVORA PLAZME», na izložbi

«PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD  2002».

 

 

2)  IFIA – INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS` ASSOTIATIONS`

 

Vujo Miljević: D I P L O M A – This Document is to Certify that  Dr. VUJO MILJEVIC   Is Awarded the International Federation of Invertors` Associations`, - IFIA CUP for the invention  A THREE-PHASE TESLA COIL - on the occasion of the

“INVENTIONS - BELGRADE  2006” on this 29th  day of May in the year of 2006.

 

 

3)   THE GENIUS – BUDAPESTTHE  INOVATION BRIDGEHEAD                     

 

Vujo Miljevic: D I P L O M A,   This document is to certify that during  the GENIUS-

BUDAPEST International  Inventions Fair out of 300 items from 20 countries: Vujo Miljevic

dr. – A THREE-PHASE TESLA COIL is awarded this prestigious GENIUS GOLD

MEDAL  on the 11th day of September in the year of 2006 Budapest, Hungary.

 

Vujo Miljevic:  D I P L O M A, This document is to certify that during the GENIUS –BUDAPEST  International Invetions Fair out of 300 items from 20 countries: Vujo Miljevic dr. -  A THREE-PHASE TESLA COIL  is awarded this prestigious GENIUS MEDAL,  On the 11th  day of September in the year of 2006  Budapest, Hungary.

 

4) ROMANIA

 

Vujo Miljevic:  D I  P L O M A, In the  name of the Romanian Chamber  of  Inventors the present diploma is awarded  Vujo Miljevic dr. from Serbia, for the high scientific and technical level of the invention  “A THREE-PHASE TESLA COIL”, Presented at International  Invention Fair – GENIUS – BUDAPEST,  Budapest  9 – 12 September  2006.

5)  J U P I N  Jugoslovensko udruženje pronalazača i novatora, BEOGRAD

 

 

Vujo Miljević:  INVENT DIPLOMA, za stvaralaštvo registrovano-evidentirano u  JUPIN-u, pod nazivom TRANSFORMATOR SA TROFAZNIM NAPAJANJEM,  ostvareno u Institutu Vinča, stvaraoca Dr Vujo Miljević.  Ovo priznanje daje se stvaraocu za “znanje i umeće” (know –how)  u  stvaralaštvu praktične:  “Primene u  elektroindustriji.

 

Vujo Miljević:  U V E R E N J E  o svečanoj dodeli  I NVENT DIPLOME  “JUPIN” – a.

Dobitnik Dr Vujo Miljević.

 

Vujo Miljević: Z A H V A L N I C A  stvaraocu Dr Vujo Miljević, Beograd, Za  uspešno prezentiranje  svog stvaralaštva na “Međunarodnom sajmu tehnike” u Beogradu.